Енчо Енчев – ЕТЕ Парково и градинско обзавеждане

Лични данни

Настоящата Декларация за поверителност се отнася до личните данни на контрагенти, служители и др.физически лица, които „Енчо Енчев – ЕТЕ“ ЕООД, с ЕИК 104675804, събира с цел да предостави услуги и продукти съгласно предмета си на дейност. Политиката за защита на личните данни, която прилагаме, касае както данни, събирани от субектите на лични данни чрез различни форми на кореспонденция, сключване на договор или други позволени от закона методи за събиране на лични данни. Тази Декларация за поверителност цели да предостави пълна информация за практиките, които прилагаме при защитата на личните данните на контрагенти, служители на дружеството и др.физически лица за техните права, отнасящи се до събраните лични данни чрез споменатите по-горе методи.


Въведение

При процеса на събиране, съхранение и обработване на личните данни на субектите, „Енчо Енчев – ЕТЕ“ ЕООД, съблюдава редица закони и нормативни правила, които определят принципите на съхранение и обработване на личните данни, както и гаранциите за защита на личните данни, които трябва да бъдат приложени. Тези закони и нормативни правила включват, но не се ограничават до Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 679/2016), Закона за защита на личните данни, както и свързаните с тях актове.


Категории лични данни, които събираме от Вас

Данните, които „Енчо Енчев – ЕТЕ“ ЕООД събира от Вас, съответстват на тези, които са изрично посочени в закона или такива, които са необходими за използването на услуги, сключване на договори и закупуване на изделия, произвеждани от дружеството. Когато ни задавате Вашите въпроси, например чрез изпращане на електронна поща, или чрез използване на онлайн платформата на нашия сайт, ние запазваме това съобщение, за да обработим запитването Ви и да Ви дадем необходимата Ви информация, както и за да подобрим нашите услуги. „Енчо Енчев – ЕТЕ“ ЕООД не обработва специални категории лични данни, съгласно дефиницията за това в чл. 9, параграф 1 от ОРЗД, а именно лични данни,  разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации, както и обработването на генетични данни, биометрични данни за целите единствено на идентифицирането на физическо лице, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация на физическото лице. Ангажираме се да Ви информираме по ясен и прозрачен начин в случаите, когато е необходимо да събираме от Вас лични данни, които не са изрично посочени в закона като задължителни, но които „Енчо Енчев – ЕТЕ“ ЕООД счита за нужно и/или има законен интерес от тяхното събиране, или е необходимо да защитим Ваши жизненоважни интереси.


Цели на събиране и начин на използване на личните данни

Лични данни биват събирани, обработвани и съхранявани  от „Енчо Енчев – ЕТЕ“ ЕООД за следните цели:

  • Идентифициране на субектите на данните, във връзка със склюване на трудови договори и във връзка със съблюдаване на законовите изисквания, отнасящи се до  сферата на изпълнение на дейности от „Енчо Енчев – ЕТЕ“ ЕООД  в качеството му на работодател;
  • Изпълнение на задълженията на „Енчо Енчев – ЕТЕ“ ЕООД в качеството му на изпълнител и производител на продукти и изделия, при сключване на договори за продажба и предоставяне на продукти и допълнителни услуги на контрагенти;
  • Изпълнение на изискванията на закона и нормативната уредба, отнасящи се до  сферата на дейност на  „Енчо Енчев – ЕТЕ“ ЕООД и предлаганите изделия и услуги.

 

Разкриване на лични данни и споделяне на информация пред трети лица

„Енчо Енчев – ЕТЕ“ ЕООД разкрива лични данни на трети лица само в определени случаи.  Такива трети лица са държавни органи, институции и лица, на които сме длъжни да предоставяме лични данни по силата на закон,  в случай на откриване, разследване и предотвратяване на измами и други незаконни дейности. Ангажираме всички тези трети страни да прилагат същата защита към Вашите лични данни, както нашите собствени служители и да съблюдават нормативната уредба и  Политиката на „Енчо Енчев – ЕТЕ“ ЕООД за защита на личните данни.


Пренос на лични данни

„Енчо Енчев – ЕТЕ“ ЕООД отговаря за прехвърлянето на данните  без затруднения и гарантира, че те се предават със съответното ниво на комуникационна сигурност. „Енчо Енчев – ЕТЕ“ ЕООД прави оценка на специфичните рискове, свързани с преносимостта на данните, и предприема подходящи мерки за намаляване на риска.

 

Защита на личната информация

В процеса насъбиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни се стремим да спазваме изискванията на всички законови разпоредби, като прилагаме необходимите технически средства и организационни мерки за сигурност.


Период (срок) на съхранение на Вашите личните данни

Вашите лични данни се съхраняват за срока, определен в действащите закони, в зависимост от целта, за която са събрани. В случаи на липса на такъв законен срок, се ангажираме да съхраняваме Вашите лични данни за срок, основан на определени параметри, сред които стремежът ни да Ви предоставим продукти и услуги с оптимално качество, както и нормално развитие на партньорските ни взаимоотношения. Когато отпадне необходимостта да събираме и съхраняваме личните данни за упоменатите цели, ние пристъпваме към тяхното заличаване, анонимизиране или ги унищожаваме по друг надлежен начин.


Вашето право на достъп и получаване на информация

Можете да се свържете с нас по всяко време и да поискате достъп до Вашите лични данни, както и да получите информация за това какви лични данни обработваме, целите на съхранението им, начина им на използване и сроковете на съхранение. В качеството Ви на субекти на лични данни и в защита на Вашите права можете да отправите към „Енчо Енчев – ЕТЕ“ ЕООД следните искания:  искане за преносимост на данните, искане за достъп, искане за коригиране, искане за ограничаване на обработването, искане за пренасяне на данните,  възражение срещу обработване, както и искане за изтриване („право да бъдеш забравен“). Определени обстоятелства Ви гарантират правото да предявите изискване Вашите лични данни да бъдат изтрити. Това е възможно в случаите, когато съхранението и обработването на личните Ви данни не са повече необходими за целите, за които са били събирани, обработвани и съхранявани; в случай че сте възразили срещу обработването на личните Ви данни или сте оттеглили съгласието си за тяхното събиране, обработване и съхранение; в случай че е констатирана незаконосъобразност при събирането, обработването и съхранението на Вашите лични данни; в други случаи, определени от нормативната уредба и законовите разпоредби за защита на личните данни. В определени случаи ние сме задължени по закон да съхраним Вашите лични данни. В тези случай няма да е възможно да изтрием от нашите системи Вашите лични данни. При констатиране на случаи на нарушаване на Вашите права, можете да подадете до „Енчо Енчев – ЕТЕ“ ЕООД оплаквания относно на начина на разглеждане на искането Ви за достъп до данните, оплаквания относно начина на разглеждане на Вашите искания или жалби, жалба срещу всяко решение, взето след подадено искане / жалба. За целите на Вашите запитвания, искания и жалби относно събирането, обработването и съхранението на лични данни, Ви предоставяме следния имейл адрес, на който можете да ни пишете и да получите необходимата информация относно Вашите лични данни: sales@etebg.net Можете да адресирате Вашите запитвания и на административния адрес на дружеството: гр. Долна Оряховица, ул. "Димитър Благоев" № 25.
Също така имате право и да подадете жалба пред Комисията за защита на личните данни:

Комисия за защита на личните данни

гр. София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2
Телефон:   02 915 3 518
Интернет страница: www.cpdp.bg


Вашето съгласие за промени по Декларацията за поверителност

Запазваме си правото да актуализираме тази Декларация за поверителност по всяко време с оглед осигуряване на оптимална защита на Вашите лични данни и предоставянето на пълна информация относно Вашите права и нововъзникнали промени.

Дата на последна актуализация – 01.06.2019 г.

Назад
Търсене
Изпращане...